Position
Name
club
身長
(cm)
体重
(kg)
Age
生年月日
1
ALEXANDER KHROKIN
アレクサンドル・フローキン
VVA-PODMOSKOV'E
185
115
27
1976/7/10
2
ROMAN ROMAK
ロマン・ロマック(キャプテン)
ENISEY-STM
183
104
34
1970/1/15
3
OLEG SHUKAYLOV
オレッグ・シュカイロフ
KRASNY
YAR
180
110
30
1974/5/10
4
ALEXANDER VOYTOV
アレクサンドル・ヴォイトフ
VVA-PODMOSKOV'E
198
107
22
1981/12/7
5
ROMAN FEDOTOV
ロマン・フェドートフ
RC
PENZA
198
105
29
1975/5/2
6
DMITRY DYATLOV
ドミートリー・デャトロフ
RC
PENZA
192
101
29
1974/9/12
7
ALEXEY SARYCHEV
アレクセイ・サリチェフ
KRASNY
YAR
187
102
26
1977/7/8
8
VLADISLAV KORSHUNOV
ヴラディスラーフ・コルシューノフ
VVA-PODMOSKOV'E
183
105
21
1983/3/13
9
ALEXANDRE IANIOUCHKINE
アレクサンドル・ヤニューチキン
RC
PENZA
166
75
21
1982/10/30
10
ALEKSANDR KAZANTSEV
アレクサンドル・カザンツェフ
VVA-PODMOSKOV'E
176
83
21
1982/6/14
11
DMITRY LOSKUTOV
ドミートリー・ロスクトフ
RC
PENZA
187
92
31
1973/4/15
12
ALEXEY KOROBEYNIKOV
アレクセイ・コロベイニコフ
ENISEY-STM
184
91
25
1978/11/13
13
IAROSLAV RETCHNEV
ヤロスラフ・レチネフ
ENISEY-STM
187
91
22
1981/6/20
14
VLADIMIR SIMONOV
ヴラディーミル・シモーノフ
KRASNY
YAR
183
99
24
1979/7/24
15
IGOR KLYUCHNIKOV
イーゴリ・クリュチニコフ
VVA-PODMOSKOV'E
188
86
21
1983/1/7
16
KIRILL KUSHNAREV
キリール・クシュナーレフ
VVA-PODMOSKOV'E
182
96
22
1982/4/20
17
SERGEY POPOV
セルゲイ・ポポフ
SLAVA
178
106
21
1982/9/7
18
YURY SHELEPKOV
ユーリー・シェレプコフ
ENISEY-STM
198
114
24
1980/4/19
19
SERGUEI VASSILIEV
セルゲイ・ヴァシーリエフ
KRASNY
YAR
195
98
23
1981/5/13
20
ALEXANDER SHAKIROV
アレクサンドル・シャキーロフ
ENISEY-STM
171
74
23
1981/1/20
21
SERGEY SUGROBOV
セルゲイ・スグローボフ
SLAVA
177
74
21
1983/2/15
22
IGOR DYMCHENKO
イーゴリ・ディムチェンコ
ENISEY-STM
170
83
27
1974/2/6

=キャプテン